top of page
Global Activities: Project
פעילויות גלובליות
Global business connection concept. Doub

פעילויות גלובליות

ארגונים רבים חיים ונושמים את המרחב הגלובלי, ובתוך כך עולים צרכים הנוגעים לפיתוח תפיסות ניהול משותפות, השפעה מטריציונית מעבר למגבלות של זמן, מקום ותרבות, פיתוח צוותים גלובליים והכשרת מנהלים במיומנויות מורכבות של הובלת אנשים ומשימות. לאורך השנים צברתי נסיון רב בהנחייה של תכניות פיתוח מנהלים גלובליות ופיתוחי צוותים והנהלות לקבוצות מגוונות, בהן מנהלים באסיה-פאסיפיק (סין, תאילנד, אוסטרליה, יפאן, סינגפור ועוד), הודו, אירופה, ארה"ב ואמריקה הלטינית.

Global business connection concept. Doub

הכשרות מנהלים ייעודיות

קורסים ניהוליים המיועדים למנהלים הממוקמים באתרים שונים של הארגון הגלובלי. זהו פתרון העונה על הצורך בהכשרה ניהולית ממוקדת לדרג ניהולי מסויים (למשל - ראשי צוותים של R&D / QA באתר מרוחק), תוך התייחסות למאפייני הניהול והאתגרים הספציפיים באותו אתר. בדרך-כלל כולל התהליך הכנה מוקדמת מפורטת בארץ, הנחיית סדנאות Off-Shore ובהתאם לצורך - המשך ליווי ויעוץ מרחוק לשם חיזוק הלמידה והטמעתה. 

Marketing team meeting

פיתוח עבודת צוות גלובלית

צוותים גלובליים מתמודדים עם אתגרים ייחודיים, הנובעים מהשונות בשפה, בתרבות ובאזורי הזמן וכן מהמרחק הפיזי המייצר גם מרחק מנטאלי ותפיסתי. מטרותיו של התהליך הן צמצום מרחקים אלו, יצירת תחושת שותפות, לכידות וקירבה בין חברי הצוות ובניית הסכמות ומנגנונים הנוגעים לתפקודו השוטף של הצוות, דרכי קבלת ההחלטות ודפוסי התקשורת הרצויים בשגרה ובמצבים ארגוניים ייחודיים.

Egg Decoration

קורסים למנהלים מטריציוניים
(Cross-Functional Management) 

בארגונים גלובליים רבים עולה הצורך בהכשרת מנהלים "רוחביים", שאינם בהכרח מנהלי אנשים אך אחראים בתוקף תפקידם לפעילויות קריטיות בשרשרת הערך הארגונית - מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, מובילים טכנולוגיים וכדומה.
קורסי הניהול המטריציוניים מתמקדים בסוגיות ההשפעה והנעה ללא סמכות פורמלית, ניהול אפקטיבי של ממשקי עבודה וקונפליקטים, תקשורת בינאישית ובניית יחסי היכרות ואמון מול שותפי התפקיד המרכזיים.

bottom of page