top of page
Managerial Development: Project
doing work together

פיתוח מנהלים

"Managers are neither Born nor Made; Managers are Grown"
Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise

על פיתוח מנהלים ועבודה קבוצתית

תהליכי פיתוח המנהלים שאני מנחה מבוססים על ההכרה, כי אדם יכול ללמוד על עצמו הרבה מאוד דרך השתתפותו בקבוצה, המהווה "חדר מראות" ומשקפת לו מימדים בעצמו שאינו בהכרח מודע להם. נסיוני הרב בעבודה עם קבוצות הראה לי, כי פיתוח אישי דרך קבוצה הוא מעצים, מלמד ומעורר השראה עבור כל משתתף.
על-בסיס תובנה זו עיצבתי את תכניות פיתוח המנהלים השונות, וזהו הקו המנחה אותי בעבודה עם כל דרג ניהולי.
תכנית פיתוח מנהלים היא סדר
ה של מפגשים סדנאיים (בין 6 ל-12), בני חצי-יום עד יום שלם, המיועדת לקבוצה של מנהלים, מאותו דרג, באותו ארגון. התכנית נתפרת למידותיו של הארגון וכוללת תהליך מקדים של היכרות, איתור צרכים והתאמה לשפה ולתרבות הארגונית. כל סדנה מוקדשת לתוכן ניהולי מסוים, אולם הלמידה נעשית לא רק מהמודלים והתיאוריות אלא גם מהתהליך הקבוצתי המונחה אשר מתפתח בתוך כל סדנה ובין מפגש למפגש.
"השכל נמצא בקבוצה", ולכן ייעשה שימוש נרחב בניתוחי ארוע (Case Studies) מעולמם של המשתתפים, במתכונת של התיעצות עמיתים. תהליך זה דורש חשיפה ופתיחות, המבוססים על אמון ודיסקרטיות מלאה - עליה מתחייבים המשתתפים בחוזה הקבוצתי. בנוסף, נעשה שימוש במגוון אמצעי למידה כגון שאלונים עצמיים, סרטים ותרגילים, משובים הדדיים וכן סדנאות אתגריות בטבע (Outdoor Training) המאפשרות למידה חוויתית מסוג אחר. התכניות המתקדמות כוללות לעיתים גם ביקורי למידה בארגונים מקבילים (בנצ'מרק), פרויקטים אישיים ואלמנטים מערכתיים נוספים.

Professional Female

פיתוח מנהלים מתקדם

תכנית מתקדמת המיועדת למנהלים בכירים המהווים את שדירת הניהול המרכזית בארגון - מנהלי יחידות / מחלקות וכדומה. בדרך-כלל מדובר במדווחי הנהלה (בארגונים גדולים) או בהנהלה עצמה (בארגונים קטנים יותר). חשיבה מערכתית, פיתוח חזון ליחידה והובלת שינוי הם חלק מהתכנים המאפיינים תכנית זו.

Brainstorming Session

פיתוח מנהלים בדרג ביניים

תכנית המיועדת למנהלי ביניים - מנהלי קבוצות (Group Leaders), מנהלי תחומים וכדומה, שתפקידם מאופיין בניהול מנהלים.
התמקדות בתכנים כגון תפיסת תפקיד ניהולית מתקדמת, מנהיגות מעצבת ובסיסי עוצמה אישיים, ניהול ממשקים והשפעה לרוחב, ניהול מנהלים וחניכתם, התמודדות עם שינויים ועוד.

doing work together

תכנית פיתוח לראשי צוותים

תכנית פיתוח מנהלים בסיסית לראשי צוותים מנוסים או בתחילת דרכם הניהולית. מתמקדת בתכנים כגון תפיסת תפקיד ניהולית, הנעת עובדים וחניכה, תקשורת בינאישית והעברת מסרים, ניהול משימות לפי סדרי עדיפויות, פיתוח עבודת צוות ועוד.

Group Discussion

סדנת ניתוח תפקיד
(Role Analysis)

 

סדנה דינאמית ייחודית בה נבחנים הקשרים בין התפקידים השונים, הפורמאליים והלא-פורמאליים, אותם מילא האדם במהלך חייו והאופן שבו הוא נוטל תפקיד בחיים הארגוניים. מתאימה למנהלים בעלי נסיון ובשלות, כחלק מתהליך פיתוח מתקדם או מתהליך מתמשך של פיתוח צוות ניהולי.

Group Meeting

קבוצות עמיתים

מפגשים קבוצתיים של מנהלים-עמיתים, המבוססים על למידה הדדית ושיתוף בדילמות ניהוליות ובידע הקיים בתוך הקבוצה.
המפגשים מהווים בדרך-כלל תהליך המשכי לתכנית פיתוח המנהלים בה התגבשה הקבוצה
ונוצרו יחסי אמון.

Egg Decoration

 ניהול מטריציוני
ועבודה עם ממשקים

בארגונים גלובליים רבים עולה הצורך בהכשרת מנהלים "רוחביים", שאינם בהכרח מנהלי אנשים אך אחראים בתוקף תפקידם לפעילויות קריטיות בשרשרת הערך הארגונית - מנהלי פרויקטים, מנהלי מוצר, מובילים טכנולוגיים וכדומה.
קורסי הניהול המטריציוניים מתמקדים בסוגיות ההשפעה והנעה ללא סמכות פורמלית, ניהול אפקטיבי של ממשקי עבודה וקונפליקטים, תקשורת בינאישית ובניית יחסי היכרות ואמון מול שותפי התפקיד המרכזיים.

bottom of page