top of page
צוותים
Team Talk

הנחיית צוותים אורגניים

"Talent wins games, but teamwork wins championships"
Michael Jordan

Marketing team meeting

פיתוחי צוותים גלובליים

צוותים גלובליים מתמודדים עם אתגרים ייחודיים, הנובעים מהשונות בשפה, בתרבות ובאזורי הזמן וכן מהמרחק הפיזי המייצר גם מרחק מנטאלי ותפיסתי. מטרתו של תהליך פיתוח הצוות הוא שבירת המחסומים הללו, יצירת תחושת שותפות, לכידות וקירבה בין חברי הצוות ובניית מנגנונים לתפקודו השוטף של הצוות, דרכי קבלת ההחלטות ודפוסי התקשורת הרצויים בו.

Go Team

פיתוח צוות

פיתוח צוות הוא תהליך הנועד לקדם אפקטיביות של צוות אורגני דרך בחינה משותפת של תהליכי העבודה, היחסים והדפוסים הקיימים בתוך הצוות ובין הצוות לסביבתו - על-מנת לאתר נקודות תורפה ולשפרן ודרך חיזוק יכולות קיימות שרצוי לשמר ולהעצים. התהליך מיועד לצוותים בכל הדרגים, מצוותי עבודה דרך הנהלות של מחלקות ועד הנהלות חברה.

Team Talk

בניית צוות

צוותים בהקמה נדרשים להציג ביצועים איכותיים כאשר היבטים משמעותיים בהתנהלות הצוות - כגון הבנת המטרה המשותפת, תהליכי העבודה הרצויים והציפיות ההדדיות בין חבריו - אינם בהכרח ברורים עדיין. מטרת התהליך היא להבהיר אזורים אלו, לייצר הסכמות והבנות ולבנות תשתיות שיתמכו בעבודת צוות אפקטיבית וסינרגטית.

bottom of page